Начало

Екипът на Екоериа ООД притежава богат професионален опит в сферата на управлението на отпадъци.

Екоериа ООД приема в своите специализирани складове опасни и неопасни отпадъци (с кодове от Наредба №3 на МОСВ и МЗ). Кодовете отпадъци са дадени в нашите разрешителни за дейности с отпадъци, намиращи се в директория Разрешителни (Разрешително за дейности с отпадъци и Регистрационен документ за транспорт на отпадъци).

Екипът на Екоериа ООД предлага на клиентите си комплексно, екологосъобразно и законно решение на отпадъците на конкурентни цени, свързано с:

  • предаването им за последващо третиране;
  • съхраняването на опасни и неопасни отпадъци;
  • транспортирането /опаковане, товарене, превоз-АДР/;
  • предаването на генерираните производствени опасни и неопасни отпадъци на инсталации за оползотворяване/обезвреждане в страната и чужбина;
  • пълна подготовка на необходимата документация, касаеща изброените по-горе процеси по третиране на опасни и неопасни отпадъци, в т.ч. нотификационни процедури и отчетност по отпадъците;
  • пълно експертно обслужване /консултантска дейност/ в полза на нашите клиенти.

Ние ще Ви предложим оптимални решения, изцяло съобразени с действащото към момента национално и европейско законодателство, в областта на управлението на опасни и неопасни отпадъци.

Наши клиенти са юридически лица – фирми, общини, неправителствени организации и др.

Нашата ценова политика се определя в зависимост от характеристиките, кода и количеството на всеки отпадък.

Притежаваме необходимите лицензи, разрешителни и извършваме транспортиране на опасни и неопасни отпадъци, със специализирана техника и квалифициран персонал.

За Вас работи екип от специалисти, притежаващи необходимото образование и квалификации, и дългогодишен практически опит в областта на екологичните дейности и експертизи, управлението на околната среда.

Предлагаме и експертни консултантски услуги като съдействаме при решаване на проблеми, свързани с околната среда.

Екоериа ООД